HunDeszt Nemzeti Pálinka- és Nemzetközi Párlatverseny Szabályzata

 

A Pálinka és Párlatversenyt a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács (továbbiakban: Rendező) hirdeti és szervezi meg. A verseny fórumot biztosít a pálinka- és párlatkészítők termékeinek megmérettetésére, azzal a céllal, hogy elősegítse egy minőségi standard kialakítását, azon túl a minőség folyamatos javulását, a fogyasztók és a termelők szemléletének fejlődését, a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítését, és a pálinka minél szélesebb körben való elismerését.

 

 

I.                   Nevezési feltételek:

 

A versenyen részt vehetnek azok a pálinka és párlat (100 % gyümölcsalapú desztillátum) minták (továbbiakban: minták), melyek a származási ország előírásainak megfelelnek. A beérkezett minták bírálati kategóriákba és csoportokba való besorolása a jelen Szabályzat alapján történik.

 

A versenyre nevezhetnek pálinka és párlatfőző vállalatok, egyéni pálinka és párlatfőzetők, és (a gyártó hozzájárulásával) kereskedő szervezetek, valamint a bérfőzők.

 

A versenyre való nevezéshez a résztvevőknek nyilatkozniuk kell a minta által képviselt pálinka-, illetve párlattétel mennyiségéről. A pontos mennyiséget a nevezési lapon kell közölni.

 

A versenyen való részvételhez a nevezőknek mintánként be kell fizetniük a verseny Rendezője által előírt nevezési díjat, a Rendező által adott tájékoztatás (Versenyfelhívás) szerint.

 

A bírálatra benyújtandó minták az alábbi adatok mintánkénti megjelölésével kell, hogy szerepeljenek a nevezési listán:

- a résztvevő neve és címe (egyéni főzető esetén a bérfőző üzem neve és címe is)

- a pálinka illetve párlat elnevezése főbb fajtacsoport megjelölése (alma, körte, szilva, barack, stb. - vagy a pontos fajta megjelölés - és külön feltüntetendő, ha a termék az ágyas pálinkák csoportjába tartozik)

- érleltségi-fok, állapot

- alkoholtartalom

- a pálinkakészlet pontos, ellenőrizhető mennyisége

 

A nevezési lap tartalma alapján a nevező - nevezési díj befizetését követően – 3 palack (összesen legalább 1 liter) mintát juttat el a Rendező részére, az általa megadott címre, és csak a 3 palack beérkezése valamint a nevezési díj befizetése után válik a termék versenyképessé.

 

Minden egyes minta analízisre kerül a versenyt megelőzően, mely az alábbi adatokat állapítja meg:

- alkoholtartalom: térfogat %-ban kifejezve

- metilalkoholtartalom: g/hl a. a. -ban

- csonthéjas gyümölcsök esetén a cián-hidrogéntartalom: g/hl a. a. -ban

- réztartalom: mg/dm3 a. a. -ban (szúrópróbaszerűen)

- hozzáadott cukortartalom (az ágyas pálinkák kivételével)

 

A Rendező fenntartja magának a jogot, hogy a mintákból szúrópróbaszerűen alkoholeredet vizsgálatot végeztet (a cukorpótlás cefrézéskori kiszűrésére).

A minták vizsgált paramétereinek meg kell felelniük a vonatkozó Élelmiszerkönyvi előírásoknak. Amennyiben a minta nem felel meg ezen előírásoknak, az a versenyből való automatikus kizárást vonja maga után.

 

 

II. A PÁLINKAVERSENY LEBONYOLÍTÁSA ÉS A BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE

 

8. A verseny szervezeti felépítése:

 

Főszervező: A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Pálinka tagozata

 

Felelős Szervező: A Rendező igazgatója

 

Előkészítő Bizottság Elnöke: A Főszervező által kijelölt személy

 

         Tagjai: A Felelős Szervező és az Előkészítő Bizottság Elnöke által kijelölt személyek

 

A Verseny levezetéséért felelős Levezető Elnök: A Főszervező által kijelölt személy

 

Csúcs-zsűri: 3 elismert bíráló tag –megfelelő bírálói ismeretek, gyakorlat, elismertség alapján

Bírálóbizottságok: 3 tagú, tagjai az előzetes tréningek eredményei alapján kerülnek kiválasztásra

 

                     Gyorskóstoló Bírálók

 

                     Technikai Titkárság

 

A Bírálókat a Felelős Szervezővel egyetértésben az Előkészítő Bizottság Elnöke jelöli ki.

 

9. A beérkezett minták analitikai vizsgálatát követően az Előkészítő Bizottság megvizsgálja a mintákat és megállapítja, hogy a palackokon szereplő adatok megegyeznek-e a nevezési lapon megadottakkal. Kijavítja az esetleges hibákat és kizárja azokat a mintákat, amelyek nem felelnek meg a jelen Szabályzatban előírtaknak. Ezt követően az Előkészítő Bizottság a Szabályzatban előírtak szerint elvégzi a kategóriába sorolást (gyümölcsfajok és fajták, érleltség és külön kategóriaként az ágyas pálinkák) a nevezési lapon feltűntetett jellemzők alapján, ill. amennyiben szükséges saját maga állapítja meg e jellemzőket, és elvégzi a nevezett próbák kóstolási sorszámmal való titkosító kódolását is.

 

 

10. A Levezető Elnök:

 

- a kóstolás megkezdése előtt ellenőrzi a kóstolás előkészületeit, meghatározza a kóstolási minták helyes sorrendjét,

 

 - ellenőrzi a minták hőmérsékletét és a bizottság tagjai előtti anonimitásukat, valamint figyel a kiszolgálás megfelelő színvonalára,

 

 - ellenőrzi a technikai titkárság munkáját: tájékoztatja a titkárság tagjait a kóstolásra érkező mintákról, sorrendjéről, a bíráló lapok kiosztásáról, ellenőrzi a Technikai Titkárság által elvégzett pontszám kiszámításokat, stb.,

 

11. A pálinkaverseny lebonyolítását, a szabályzat betartását a Felelős Szervező felügyeli, de csak a Levezető Elnökkel konzultálva avatkozhat a bírálatba, vagyis újrabíráltatást, Csúcs-zsűrihez rendelést kezdeményezhet.

 

12. A pálinkák értékelését Bírálóbizottságok végzik. Minden egyes bizottság három elismert kóstolási szakértőből áll. Egy Bírálóbizottságban nem lehet egy cégtől egy főnél több. A Bírálóbizottságok száma minden esetben a versenyen résztvevő minták számától függ, illetve szükség esetén két bírálati napot szerveznek.

 

13. A Bírálóbizottságok összeállítását a Levezető Elnök és a Felelős Szervező végzi el a korábban kiválasztásra került bírálókból. (Előzetesen 3-4 bíráló tréningen kell részt venni, a bírálati eredményeket az Előkészítő Bizottság véleményezi.)

Minden egyes bizottság munkáját a Levezető Elnök, illetve a Felelős Szervező felügyeli. Ha a bizottság értékelési eredményei arra utalnak, hogy nem tudnak együtt korrekt bírálatot végezni, akkor a Levezető Elnök az adott bizottságnál pihenőt-, vagy a bizottságokon belül átalakítást rendel el.

 

14. A vitás kérdések eldöntésére háromtagú Csúcs-zsűri alakul – melynek tagjai addig Bírálóbizottsági tagként végzik munkájukat. A vitás kérdéseket a Csúcs-zsűri dönti el, a Bírálóbizottság és/vagy a Levezető Elnök/Felelős Szervező felkérése alapján, ennek megfelelően döntésük végleges bírálati eredményként kerül rögzítésre.

 

15. A Levezető Elnök elrendeli a minta visszakóstolását, minden olyan esetben, amikor:

 - a bizottság tagjainak többsége ezt megkívánja,

 - a bíráló bizottsági tagok által adott pontszámok jelentős eltérést mutatnak,

 - a normálistól eltérő ízről érkezik jelentés, vagy hiba gyanúja merül fel,

 - kivételes esetekben, amikor a minta értékelése a helytelen besorolás miatt nem minősül elfogadhatónak.

 

16. A Bíráló Bizottság feladata:

 

A megadott 20 pontos (4x5) rendszer szerinti értékelés (pontérték és írásos indoklás megadása),

- cél, az egyéni bírálat utáni konszenzusos vélemény kialakítása,

- ennek hiánya esetén a minta bírálatát a Csúcsbizottsághoz utalják.

 

17. A kóstolás teljes időtartamában meg kell tartani a minták anonimitását:

 

Minden egyes bizottság külön dolgozik, csendben, olyan fényforrás, szellőzés mellett, amely nem változtatja meg a minta színét, jellegét. Abban a helyiségben, ahol a kóstolás történik, csak azok tartózkodhatnak, akik részt vesznek a kóstolás lebonyolításában. A kóstolóteremben lehetőség szerint szobahőmérsékletet (kb. 20 ºC) kívánatos biztosítani. Tilos a dohányzás és szigorúan csendet kell tartani.

A palackok felnyitása és a minták kitöltése a bizottság tagjainak látókörén kívül történik,

A bizottság számának kijelölése a Levezető Elnök javaslata alapján történik, de a minták besorolási száma (a Bizottsághoz történő kijelölése) a Résztvevők előtt sorsolás alapján történik. Így csökkenthető annak valószínűsége, hogy az esetleges előállító bírálja a saját tételét, illetve a sorsolással kizárható az előkészítők esetleges besorolási szándéka.

 

A kóstolópoharak a Főszervező által elfogadott talpas kelyhek lehetnek.

- a Bírálóbizottság tagjainak a bírálat alatt kifli és alma valamint víz áll íz semlegesítés céljából rendelkezésre. A Bírálóbizottság számára a bírálat alatt szünetek kerülnek beiktatásra, amikor egyéb ételek és italok is felszolgálhatók, ennek idejét a Levezető Elnök szabja meg.

 

A minták a Levezető Elnök által meghatározott sorrendben kerülnek bírálatra.

 

Minden esetben egységes sorozatonként a közömbösebb ízű, illatú termékekkel kell kezdeni, majd az áthatóbb ízű, illatú, és végül az érlelt termékek következnek a bírálatban.

 

- az egyes, jelentősen eltérő sorozatok kóstolása elején a bizottságok egy próbabírálatot tartanak, mely alatt megbeszélhetik a tagok által adott pontszámokat, annak érdekében, hogy viszonylag kiegyensúlyozott bírálati pontszámok alakulhassanak ki,

- minden egyes minta bemutatása előtt a Bírálóbizottság tagjai megkapják a bíráló és összesítő lapot, amelyek tartalmazzák a kóstolandó minta technikai adatait,

 

- a Bírálóbizottság tagjai teljes csendben dolgoznak, anélkül, hogy bármi jelét adnák a mintával kapcsolatban kialakult benyomásaiknak,

 

- a technikai személyzet begyűjti a bíráló és összesítő lapokat és átadják a Levezető Elnöknek,

- a bizottság tagjai nem rendelkezhetnek másolattal a bírálólapokból,

- a bizottság tagjai sem szerezhetnek tudomást az egyes mintáknak ítélt pontszámokról és díjakról az eredményhirdetés előtt, de ha a Csúcs-zsűri felé irányították a minta véleményezését, akkor a minősítésről információt kaphatnak.

 

 

III. BÍRÁLATI LAP

 

18. A minták értékelése 20 pontos bírálati lapon történik az alábbiak szerint:

 

- technológiai korrektség (alapanyag, cefrézési-, erjesztési-, elválasztási, esetleg érlelési hiba)

- gyümölcsösség jellege (fajtán belüli specifikációk figyelembevétele)

- íz tisztasága

- harmónia

Az egyes jellemzőkre maximum 5 egészpont adható és a pontozást írásban indokolni kell.

 

IV. A DÍJAK ODAÍTÉLÉSE

 

19. A HunDeszt (Nemzeti) Pálinka- (és Nemzetközi Párlat-) verseny kitüntető oklevéllel elismert pálinkák és párlatok kategóriájában az alábbi érmek kerülnek odaítélésre:

 

1. Aranyérem (18-20 pont)

2. Ezüstérem (16-17 pont)

3. Bronzérem (14-15 pont)

20. Az egyes kategóriákban – amelyekben legalább három nevező legalább tíz mintája versenyzett – aranyérmet nyert tételek közül, a bírálók visszakóstolását követően a legjobbat CHAMPION címmel jutalmazzák.

 

Amennyiben az egyéb gyümölcscsaládonként maradt még annyi tétel, melyekben összesen legalább három nevező, legalább tíz mintája versenyzett, akkor az aranyérmet nyertek közül a legjobbnak az összes bíráló a visszakóstolást követően, szavazással CHAMPION díjat ítélhet oda.

 

Az a kereskedelmi főzde, amely legalább öt különböző kategóriájú mintával nevezett, három kategória legjobb mintája - melyből legalább egy aranyérmes - pontozási eredményeinek átlaga alapján elnyerheti a legeredményesebb KERESKEDELMI főzde díjat.

 

Az az egyéni főzető, aki legalább két különböző kategóriájú mintával nevezett, az általuk főzetett pálinkák közül, a két legjobb minta - melyből legalább egy aranyérmes - pontozási eredményének átlaga alapján elnyerheti a LEGEREDMÉNYESEBB EGYÉNI FŐZETŐ DÍJAT.  

 

Az a bérfőző, aki/amely által főzött pálinkák közül legalább két különböző kategóriájú mintával neveztek, a két legjobb minta - melyből legalább egy aranyérmes -  pontozási eredményének átlaga alapján elnyerheti a LEGEREDMÉNYESEBB BÉRFŐZŐ DÍJAT.  

 

A média meghívott képviselői az aranyérmet kapott pálinkák közül saját bírálatuk alapján MÉDIA KÜLÖNDÍJ-at adnak át.

 

21. A Rendező fenntartja magának a jogot, hogy a következő versenyig utólag is – az eredeti Bírálóbizottságok legalább 3 tagját felkérve - ellenőrizze és beazonosítsa a kereskedelmi forgalomban kapható pálinka minőségét a versenyben szereplő azonos, díjazott pálinkáéval. Bejelentés alapján induló vizsgálat esetén a bejelentő köteles a vizsgálat költségeit előzetesen befizetni a Rendező részére. Amennyiben nem áll fenn azonosság az e célból maximum 6 hónapig megőrzött mintával, a Nevező költségére a Rendező fizetett hirdetést köteles közzétenni a szabályok megsértéséről, a megszerzett díj visszavonásra kerül, és Nevező nem indulhat a következő versenyen, valamint köteles megtéríteni az összes vizsgálati költséget is.

 

22. A Rendező a versenyen CHAMPION címet, valamint az Arany, Ezüst, Bronz érem díjazást elért pálinkák számára az értékesítéshez engedélyezi a cím használatot, a nevezéskor megadott mennyiség mértékéig.

 

23. A nevezők fenntartások nélkül elfogadják a Bírálóbizottságok, valamint a Csúcs-zsűri által meghozott értékeléseket.

 

24. A versennyel kapcsolatos dokumentumokat a Rendezők két évig kötelesek megőrizni.

A Versenyzők részére a Szervező a Verseny eredményhirdetése után megküldi a saját bírálati eredményeiket, melyek titkosak, de a jobb minőség elérésére való törekvést szolgálják.