Küldetésünk>>Etikai kódex

ETIKAI KÓDEX

 

Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács

2005. január 12-től hatályos szöveg

A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács teljes jogú és pártoló tagjai (továbbiakban: Tagok) a működésükkel kapcsolatos etikai szabályokat és követelményeket, továbbá az etikai szabályok megsértésével kapcsolatos eljárást az alábbiakban határozzák meg:

Általános etikai elvárások

A Kódexben megfogalmazott elvárások nem jelenítik meg az etikus magatartások tételes, teljes felsorolását, ugyanígy a Kódexben szereplő tilalmazott magatartások összessége nem meríti ki az etikátlan magatartás minden formáját.

 

A Tagok működésük során az alábbi elvek szerint kötelesek eljárni:

 • a jogkövető és jogtisztelő magatartáson túl az etikus viselkedés jelen Kódexben foglalt normáinak betartása is elvárható,

 • vállalkozása egész működését az üzleti etika hatja át;

 • a Tagok tevékenységük során betartják a tisztességtelen piaci magatartás tilalmára vonatkozó, a versenykorlátozást tiltó, a fogyasztóvédelmi, a környezetvédelmi és a polgári jogi normákat;

 • jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során jó szándékú és jóhiszemű üzleti magatartást tanúsít, tevékenységét partnereivel, megrendelőivel, vevőivel, stb. a kölcsönös együttműködés szellemében folytatja;

 • üzleti tevékenysége során a szakmai etika követelményeinek étételekkel foglalkoztatja, velük tisztelettel bánik és az üzleti szokásoknak egyszerre tesz eleget;

 • vállalkozói tevékenysége során tiszteletben tartja az általános emberi értékeket, a nemzeti hagyományokat, a természeti és társadalmi környezetet;

 • vevőivel, megrendelőivel, partnereivel az őket megillető tisztelettel bánik, és erre az esetleges konfliktusok rendezése során különleges gondot fordít;

 • munkavállalóit méltányos fel

Az etikus magatartás egyes különös szabályai

 • Követendő magatartásforma a versenytársaik eredményeinek szakmai elismerése, mely erősíti az egész szakma tekintélyét.

 • A Tagok tartózkodnak a Szövetségre és egymásra vonatkozó negatív véleményük nyilvánosságra hozatalától.

 • Tisztességtelen a jogszabályok vagy hatósági engedélyek egyedi, félrevezető értelmezése. Különösen tisztességtelen olyan, a partnerek által át nem látható jogi konstrukciók kínálása, amelynek alkalmazásával a másik felet veszélybe sodorják, részére előre nem látható hátrányt okoznak.

 • Erőhelyzetből tisztességtelen olyan ígéret elfogadtatása, amely a hátrányban lévő fél számára nem jelent megfelelő biztosítékot.

 • Nem tisztességes a piac illegális szereplőivel, az engedély nélküli vállalkozókkal és munkavállalókkal megállapodásokat kötni és gazdasági kapcsolatokat építeni, továbbá olyan árukat és szolgáltatásokat beszerezni, felhasználni vagy továbbadni, amelyek illegális, engedély nélküli forgalomból származnak.

 • A közönségkapcsolatokban (PR), reklámban a vállalkozó által kínált szolgáltatás, áru vonatkozásában a vevőknek, megrendelőknek és potenciális üzleti partnereknek tisztességes, a lényeges összefüggésekre kitérő, átlátható, egyértelmű, világos tájékoztatást kell adni. Elvárható az is a vállalkozótól, hogy áruja, szolgáltatása reklámozásakor, hirdetésekor – a hirdetés és reklám terjedelméhez igazodóan - vállalkozását megfelelően azonosítja.

 • A fizikailag, vagy szellemileg hátrányos helyzetű, vagy speciális helyzetben levő ügyfelekkel való bánásmódra a vállalkozónak különös gondot kell fordítania. Elvárható azoktól a vállalkozásoktól, amelyek jelentős ügyfélforgalmat bonyolítanak le, vagy széles vevőkörrel rendelkeznek, hogy testi, vagy szellemi fogyatékkal élő, vagy egyéb módon speciális helyzetben levő ügyfeleik számára biztosítják székhelyük, üzletük, stb. megközelíthetőségét, valamint ügyfeleik különleges helyzetéhez illő és méltó kiszolgálást biztosítanak.

 • Elvárható a nyilvánosság előtti megjelenés és a közvélemény korrekt tájékoztatása a vállalkozás mindazon ügyében, mely szélesebb nyilvánosságot érint, vagy tárgyánál fogva közérdeklődésre tart számot.

 • A nyilvánosságnak adott tájékoztatás kapcsán a vállalkozás üzleti állapotát, lehetőségeit és esélyeit valós módon kell bemutatni. Közszereplés és nyilvánosság előtti megjelenése esetén világossá kell tenni, hogy a vállalkozás nevében eljáró személy milyen minőségben nyilatkozik.

 • Etikátlan, ha valótlan tájékoztatással a partnereket, befektetőket érdekeikkel ellentétes cselekedetekre ösztönzik. Különösen tisztességtelen a nyilvánosság felhasználásával tett olyan tájékoztatás, amely a befektetők, szállítók, hitelezők megtévesztését szolgálja.

A tagsággal kapcsolatos etikai követelmények

 • A Tagok kötelesek a gazdasági erejükhöz és lehetőségeikhez mérten a Szövetség munkájában aktívan részt venni, a megfelelő képviseletet biztosítani.

 • A Tagok kötelesek a Szövetség vagy szervei határozatainak végrehajtása érdekében minden tőlük elvárhatót megtenni.

 • A Tagok az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget határidőre teljesíteni kötelesek.

 • A Tagok kötelesek a tagsági viszonyukkal összefüggésben tudomásukra jutott összes információt bizalmasan kezelni.

 • A Tagok a Szövetség jelölési és választási eljárásaiban érdekeiket csak tisztességes módon érvényesítik, vitatható módszereket nem alkalmaznak.

 • A Tagok kötelesek a Szövetséggel szemben vállalt anyagi kötelezettségeiket határidőben teljesíteni.

 • A Tagok kötelesek mindenben elősegíteni az Etikai Bizottság működését, eljárását.

Az Etikai Bizottság:

 • Az Etikai Bizottság 3 - 5 tagú.

 • Az Etikai Bizottság tagjait és Elnökét a Közgyűlés választja meg kétéves időtartamra.

 • Az Etikai Bizottság munkáját ezen Etikai Kódex alapján végzi.

 • Az Etikai Bizottság feladata:

 • Figyelemmel kíséri a tagok etikus működését, az Etikai Kódex betartását,

 • Amennyiben etikátlan működést észlel, az érintett bevonásával etikai ülést kezdeményez,

 • Javaslatot tesz a Közgyűlésnek szankcionálásra,

 • Véleményezi az újonnan belépni szándékozók tagfelvételi kérelmét.

Etikai eljárás:

 1. Az Etikai Bizottság köteles eljárni bármely tudomására jutott etikai szabályszegés ügyében vagy erre vonatkozó bejelentés esetén. Az Etikai Bizottság ténymegállapító és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Vizsgálatának eredményét és javaslatát az Etikai Bizottság a Közgyűlés elé terjeszti, amely döntését azonnal, vagy amennyiben úgy értékeli, hogy további vizsgálat szükséges, a következő ülésén - vagy azt megelőzően írásbeli szavazással - meghozza.

Az eljárás megindítása:

 • etikai szabályok megsértése miatt a Szövetség tagjai illetve a szesz- és szeszesitalgyártásban, valamint forgalmazásban érdekelt gazdálkodó szervezetek elleni etikai eljárást bárki kérelemmel kezdeményezheti;

 • az Etikai Bizottság köteles eljárni bármely tudomására jutott etikai szabályszegés ügyében;

 • az etikai eljárás díjköteles, az eljárás díja tag esetén egy abshl szeszesitalra érvényes mindenkori jövedéki adó 10 %- a, nem tag esetén 100 %;

a kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az eljárást kezdeményező panaszos, valamint a bepanaszolt nevét (cégnevét), lakóhelyét, székhelyét, a kezdeményező saját kezű aláírását

 • az etikai bizottság eljárására irányuló kifejezett kérelmet, a panasz rövid leírását, különösen annak megjelölését, hogy a panaszos mely cselekményben, tevékenységben, stb. és milyen etikátlan magatartás megvalósulását látja,

 • a panaszt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

 • az üggyel összefüggő olyan okiratok másolatát, melyre az eljárást kezdeményező bizonyítékként hivatkozik,

 • nyilatkozatot arról, hogy a panaszos az ügyben más hatóságnál, gazdasági vagy szakmai kamara etikai bizottsága előtt eljárást kezdeményezett-e,

 • az eljárási díj megfizetésének igazolását;

 • amennyiben a kérelem a panaszos, nevét nem tartalmazza, a Bizottság elnöke mérlegeli, hogy kezdeményezi-e eljárás hivatalból indítását, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kérelmet.

Az eljárás megindulásától kezdődő határidők számításakor az eljárás megindulásának az minősül, amikor a hiánytalan kérelem a bizottsághoz beérkezik.

 1. Tagfelvételt megelőző eljárás:

 • Az eljárás akkor indulhat meg, ha a felvételt kérő, minden az alapszabályban előírt dokumentumot csatolt, és ezek alapján az Elnök az eljárást megindítja.

Az Etikai Bizottság:

 • vizsgálja a belépési kérelmekhez csatolt dokumentumokat

 • vizsgálja jelen Etikai Kódexben megfogalmazott elvárásokban való megfelelést

 • fentiek alapján javaslatot tesz a Közgyűlésnek a belépni szándékozó tag felvételéről.

Az eljárás lefolytatása:

 • Az eljárást lehetőség szerint a megindulástól számított 60 napon belül be kell fejezni.

 • Amennyiben a kérelemben megjelölt etikátlan cselekmény, magatartás, tevékenység megtörténte óta egy év eltelt, a Bizottság az eljárás lefolytatását mellőzheti.

 • A hiánytalan kérelem beérkezése után a Bizottság elnöke 15 napon belül az eljárás megindulásáról és a Bizottság által alkalmazható szankciókról szóló rövid ismertetővel együtt a bepanaszoltnak megküldi a panaszosi beadványt mellékleteivel együtt. Egyúttal - 15 napos határidő tűzésével- felhívja írásbeli nyilatkozatának (válasziratának) megküldésére, azzal, hogy válasziratában nyilatkozzék a panasz jogosságát, az ügy körülményeit illetően, jelölje meg állításait alátámasztó tények bizonyítékait, illetve és másolatban csatolja azokat az okiratokat, amelyekre bizonyítékként hivatkozik. Az elnök a bepanaszoltat egyidejűleg figyelmezteti arra, hogy egyeztető tárgyalás tartását kérheti, továbbá arra is, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a Bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

 • A Bizottság megszüntetheti az eljárást, ha a panaszos a panaszától eláll, vagy ha a felek megegyeztek.

 • A Bizottság köteles a feleket egyeztető tárgyalásra összehívni, ha ezt mindkét fél egybehangzóan kéri. A felek meghallgatásán, illetve az egyeztetésen a Bizottság biztosítani köteles, hogy a felek érdemben előadhassák álláspontjukat. A felek tényállításaik igazolására - saját költségükre - tanút, szakértőt vehetnek igénybe. A felek a meghallgatáson, illetve az egyeztető tárgyaláson a tanúhoz, szakértőhöz kérdéseket intézhetnek, a másik fél által bizonyítékként bemutatott hiteles okiratba betekinthetnek. A Bizottság az egyeztetésről emlékeztetőt készít, amely tartalmazza az egyeztetés helyét, idejét, a résztvevők nevét, eljárásbeli állásának megnevezését, az egyezetés során elhangzott nyilatkozatok lényegét.

 • Az ülés időpontjáról a feleket, az ülést megelőző, megjelenést lehetővé tevő ésszerű időn belül bizonyítható módon tájékoztatni kell.

 • A Bizottság határozatképes, ha az ülésén tagjainak több mint fele jelen van. A tárgyalást az elnök vagy az általa megbízott tag vezeti. A Bizottság az etikai ügyben határozatképes ülésén nyílt szavazással, szótöbbséggel dönt.

 • A Bizottság eljárása során megállapított tényállás alapján indokolással ellátott határozatában:

 • megállapítja, hogy nem történt etikai vétség,

 • etikai vétséget állapít meg és a Kódex szerinti szankciót (szankciókat) javasol

 • az eljárást megszüntetheti, ha a panaszos a kérelmét visszavonja, vagy a felek az eljárás során egyezséget kötöttek, illetve az eljárást megszünteti, ha lefolytatása (a tényállás megállapítása) lehetetlen, illetve az eljárás folytatására bármely okból nincsen szükség;

 • A Bizottság az írásba foglalt határozatát (ténymegállapítását, illetve javaslatát) a feleknek, illetve a Tagoknak a határozat meghozatalát követő 15 napon belül megküldi.

 • Az Etikai Bizottság javaslatot tehet rendkívüli Közgyűlés összehívására, vagy írásbeli szavazás lefolytatására. Az Elnökség (Elnök) dönt a rendkívüli Közgyűlés megtartásáról vagy az írásbeli szavazás lefolytatásáról, illetve a következő Közgyűlés napirendjére tűzi az Etikai Eljárással kapcsolatos határozat meghozatalát.

Szankciók

 

A Közgyűlés az Etikai Bizottság ténymegállapításai, és javaslata alapján az alábbi szankciókat határozhatja meg:

 

 1. a Kódexben foglalt etikai szabályok megsértése esetén a nem tag vállalkozó felé jelzéssel és figyelemfelhívással él,

 2. a Kódexben foglalt etikai szabályok megsértése esetén a Tagot határozatában figyelmezteti, súlyosabb, vagy ismétlődő esetben a határozatába foglalt figyelmeztetést nyilvánosságra hozza a Szövetség honlapján,

 3. az iparjogvédelmi és szerzői jogok megsértése esetén, valamint a fogyasztók érdekeivel ellentétes gazdasági tevékenységet folytató és ezzel a gazdálkodó szervezetek széles körének jó hírnevét sértő, vagy veszélyeztető Tagot határozatában figyelmezteti, és a határozatba foglalt figyelmeztetést nyilvánosságra hozza,

 4. a Tag vonatkozásában a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás esetén kezdeményezheti a versenyfelügyelet ellátó szervnél a szükséges intézkedés megtételét,

 5. az etikai szabályokat súlyosan vagy ismétlődően megsérti, a Közgyűlés a Tag tagsági jogait felfüggesztheti, vagy a Tagot kizárhatja.

Záró rendelkezések

Az Etikai Kódex a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Alapszabályának mellékletét képezi.

Az Etikai Kódexet a Közgyűlés 2/2005 sz. határozatával elfogadta, és 2005. január 12-én hatályba lép.