ALAPSZABÁLY 

Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács 
 
 

2010. január 01 . 
 
 
 

ALAPSZABÁLY 
 

A magyar szesz- és szeszesitalgyártásban, valamint forgalmazásban érdekelt gazdálkodó szervezetek elhatározták, hogy a koordinálás és szabályozottság elősegítésével a piacgazdaság feltételei között történő szakmai-tudományos együttműködésük, társadalmi szerepvállalásuk, valamint szakmai érdekképviseletük érdekében egyesületet hoznak létre. Ennek keretében a jelen alapszabályban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, és a mindenkori jogi lehetőségek figyelembevételével a rendelkezésre álló eszközökkel - a versenyfeltételek megőrzése mellett - saját maguk is formálják feltételrendszerüket, beleértve termelési, feldolgozási, piaci, fejlődési és környezeti feltételeiket.

I. Általános rendelkezések

1. Az egyesület neve: Magyar Szeszipari Szövetség  és Terméktanács   (továbbiakban: Szövetség)

2. A Szövetség célja: a szeszipari ágazathoz tartozó  termelők, feldolgozók és forgalmazók szakmai érdekeinek érvényre juttatása, az ágazat szellemi potenciáljának fejlesztése, szakmai együttműködésük és érdekképviseletük feltételeinek biztosítása.
 

3. A Szövetség székhelye:  1095  Budapest, Soroksári út 26. 

4. A Szövetség bélyegzője: a Szövetség neve és székhelye 

5. A Szövetség jogi személy. 

6. A Szövetség szervei:

a. Közgyűlés
b. Elnökség  (legalább 20 tag esetén választható)

c. Tagozatok
d. Szakbizottságok 

7. A szövetség tisztségviselői:

a. Elnök
b. Igazgató 


8. A Szövetség képviseletét az Elnök illetve az Igazgató  megállapodásuk szerint látja el. Az Igazgató  az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseleti jogkörét jogi képviselőre, a Szövetség tagjára illetve a Szövetség munkavállalójára ruházhatja át. 

II. A Szövetség feladata 

 
 

III. A Szövetség céljának megvalósítását szolgáló  eszközök 
 

           5. Nemzetközi kapcsolatokat tart fenn külföldi szakmai szervezetekkel; 

IV. A Szövetség tagjai 

- a jelen Alapszabályt és az Etikai Kódexet elfogadja, az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, illetve tagjaival elfogadtatja és betartatja,
- valamint sem ő, sem tagjai nem gyártják, és nem forgalmazzák a Szövetség tagjai által gyártott termékeket, az általuk kivitelezett, vagy azokkal, összetéveszthető elnevezéssel és/vagy formában (címkével),
- és szigorúan betartja, és tagjaival betartatja a tisztességes piaci verseny és reklámtevékenység szabályait. 

  V. A tagsági viszony megszűnése: 

VI. A tagok jogai: 

1. Részvétel a Szövetség tevékenységében; 

2. felszólalási, véleményezési, indítvány- és javaslattételi jog; 

Az a Tag, aki az előírt tagsági díjjal, illetve előlegfizetéssel 3 hónapot meghaladó hátralékban van, és azt írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi, tagsági jogait nem gyakorolhatja. 

VII. A tagok kötelezettségei: 

VIII. A Szövetség költséggazdálkodása 

      A pártoló tagok évente meghatározott egységes tagdíjat fizetnek.

IX. A Közgyűlés 

1. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 

2. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

a. Az Alapszabály elfogadása, módosítása.
b. Az Elnökség és az Elnök megválasztása

c. A Szövetség éves költségvetési tervének és éves beszámolójának jóváhagyása.
d. A Szövetségbe tagként való belépés elfogadása.
e. Az Igazgató  megválasztása, visszahívása.
f. A Szövetség feloszlásának, illetve más társadalmi szervezettel való  egyesülésének elhatározása.
g. Nemzetközi szakmai szövetségbe való  belépés elhatározása.

h. Az Etikai Bizottság tagjainak és Elnökének megválasztása. 

3. A Közgyűlés ügyrendje: 

  h. A Közgyűlés döntéseinél: 

             - új tag belépésének elfogadása,

             - az Alapszabály módosítása során. 

             2. Egyéb esetekben egyszerű  szótöbbség szükséges , 

X. Elnökség 

XI. Tagozatok

 
 

      A Szövetségben négy Tagozat működik: 

 

XII. Szakbizottságok

 
 
 

XIII. A Szövetség tisztségviselői 
 

Budapest, 2009. december 10. 

Az Alapszabály módosítását a Közgyűlés 2009. december 10-én a 9/2009. sz. határozatával elfogadta, és 2010. január 1-jén hatályba lép. 
 
 
 
 
 

Halász Róbert

igazgató