V. HunDeszt Pálinkaverseny - Versenyszabályzat

 

 

HunDeszt Nemzeti Pálinka- és Nemzetközi Párlatverseny Szabályzata 

A Pálinka és Párlatversenyt a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács (továbbiakban: Rendező) hirdeti és szervezi meg. A verseny fórumot biztosít a pálinka- és párlatkészítők termékeinek megmérettetésére, azzal a céllal, hogy elősegítse egy minőségi standard kialakítását, azon túl a minőség folyamatos javulását, a fogyasztók és a termelők szemléletének fejlődését, a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítését, és a pálinka minél szélesebb körben való elismerését. 

I. Nevezési feltételek: 

A versenyen részt vehetnek azok a pálinka és párlat (100 % gyümölcsalapú desztillátum) minták (továbbiakban: minták), melyek a származási ország előírásainak megfelelnek. A beérkezett minták bírálati kategóriákba és csoportokba való besorolása a jelen Szabályzat alapján történik. 

A versenyre nevezhetnek: pálinka és párlatfőző vállalatok, egyéni pálinka és párlatfőzetők, és (a gyártó hozzájárulásával) kereskedő szervezetek. 

A versenyre való nevezéshez a résztvevőknek nyilatkozniuk kell a minta által képviselt pálinka-, illetve párlattétel mennyiségéről (hlf-ban). A pontos mennyiséget a nevezési lapon kell közölni. 

A versenyen való részvételhez a nevezőknek mintánként be kell fizetniük a verseny Rendezője által előírt nevezési díjat, a Rendező által adott tájékoztatás (Versenyfelhívás) szerint. 

A bírálatra benyújtandó  minták az alábbi adatok mintánkénti megjelölésével kell, hogy szerepeljenek a nevezési listán:

 

A nevezési lap tartalma alapján a nevező - nevezési díj befizetését követően 3 palack 0,5 dl-es, vagy 4 palack 0,35 dl-es mintát juttat el a Rendező részére, az általa megadott címre (1 palack – analízisre, 1 palack – bírálatra, 1 palack – ellenminta). 

A benevezett termékek csak a nevezési díj teljes összegének kifizetése, és minták határidőre és az előírásoknak megfelelő beérkezése után válik a termék versenyképessé.

 

 

Minden egyes minta analízisre kerül a versenyt megelőzően, mely az alábbi adatokat állapítja meg:

 

A Rendező fenntartja magának a jogot, hogy a mintákból szúrópróbaszerűen alkoholeredet vizsgálatot végeztet (a cukorpótlás cefrézéskori kiszűrésére).

A minták vizsgált paramétereinek meg kell felelniük a vonatkozó Élelmiszerkönyvi előírásoknak. Amennyiben a minta nem felel meg ezen előírásoknak, az a versenyből való automatikus kizárást vonja maga után. 

II. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA ÉS A BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE 

A verseny szervezeti felépítése: 

Főszervező: A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Pálinka tagozata 

Felelős Szervező: A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács igazgatója 

Előkészítő Bizottság Elnöke: A Felelős Szervező által kijelölt személy

      Tagjai: A Felelős Szervező és az Előkészítő Bizottság Elnöke által kijelölt személyek 

A Verseny levezetéséért felelős a Levezető Elnök: A Főszervező által kijelölt személy 

A gyorskóstoló bírálók  és a Csúcs-zsűri: elismert bíráló tagok – megfelelő bírálói ismeretekkel, gyakorlattal. 

Bírálóbizottságok: 3 tagú, tagjai az előzetes tréningek eredményei alapján kerülnek kiválasztásra 

Technikai Titkárság 

A Bírálókat a Felelős Szervezővel egyetértésben az Előkészítő Bizottság Elnöke jelöli ki. 

A beérkezett minták analitikai vizsgálatát követően az Előkészítő Bizottság megvizsgálja a mintákat és megállapítja, hogy a palackokon szereplő adatok megegyeznek-e a nevezési lapon megadottakkal. Kijavítja az esetleges hibákat és kizárja azokat a mintákat, amelyek nem felelnek meg a jelen Szabályzatban előírtaknak.

Ezt követően az Előkészítő  Bizottság a Szabályzatban előírtak szerint elvégzi a kategóriába sorolást (gyümölcsfajok és fajták, érleltség és külön kategóriaként az ágyas pálinkák) a nevezési lapon feltűntetett jellemzők alapján, ill. amennyiben szükséges saját maga állapítja meg e jellemzőket, és elvégzi a nevezett próbák kóstolási sorszámmal való titkosító kódolását is.

 

 

A Levezető Elnök:

 

A pálinkaverseny lebonyolítását, a szabályzat betartását a Felelős Szervező vagy az általa kijelölt személy felügyeli, de csak a Levezető Elnökkel konzultálva avatkozhat a bírálatba, vagyis újrabíráltatást, Csúcs-zsűrihez rendelést kezdeményezhet. 

A pálinkák értékelését Bírálóbizottságok végzik. Minden egyes bizottság három elismert kóstolási szakértőből áll. Egy Bírálóbizottságban nem lehet egy cégtől egy főnél több. A Bírálóbizottságok száma minden esetben a versenyen résztvevő minták számától függ, illetve szükség esetén több bírálati napot szerveznek. 

A Bírálóbizottságok összeállítását a Levezető Elnök és a Felelős Szervező végzi el a korábban kiválasztásra került bírálókból. (Előzetesen 3-4 bíráló tréningen kell részt venni, a bírálati eredményeket az Előkészítő Bizottság véleményezi.) 

Minden egyes bizottság munkáját a Levezető Elnök, illetve a Felelős Szervező felügyeli. Ha a bizottság értékelési eredményei arra utalnak, hogy nem tudnak együtt korrekt bírálatot végezni, akkor a Levezető  Elnök az adott bizottságnál pihenőt-, vagy a bizottságokon belül átalakítást rendel el. 

A vitás kérdések eldöntésére háromtagú Csúcs-zsűri alakul – melynek tagjai addig Bírálóbizottsági tagként végzik munkájukat. A vitás kérdéseket a Csúcs-zsűri dönti el, a Bírálóbizottság és/vagy a Levezető Elnök/Felelős Szervező felkérése alapján, ennek megfelelően döntésük végleges bírálati eredményként kerül rögzítésre.  

A Levezető Elnök elrendeli a minta visszakóstolását, minden olyan esetben, amikor:

 

A Bíráló Bizottság feladata:

 

Minden egyes bizottság külön dolgozik, csendben, olyan fényforrás, szellőzés mellett, amely nem változtatja meg a minta színét, jellegét. Abban a helyiségben, ahol a kóstolás történik, csak azok tartózkodhatnak, akik részt vesznek a kóstolás lebonyolításában. A kóstolóteremben lehetőség szerint szobahőmérsékletet (kb. 20 ºC) kívánatos biztosítani. Tilos a dohányzás és szigorúan csendet kell tartani. 

A palackok felnyitása és a minták kitöltése a bizottság tagjainak látókörén kívül történik,

A bizottság számának kijelölése a Levezető Elnök javaslata alapján történik, de a minták besorolási száma (a Bizottsághoz történő kijelölése) a Résztvevők előtt sorsolás alapján történik. Így csökkenthető annak valószínűsége, hogy az esetleges előállító bírálja a saját tételét, illetve a sorsolással kizárható az előkészítők esetleges besorolási szándéka. 

A kóstolópoharak a Főszervező  által elfogadott talpas kelyhek lehetnek. 

A Bírálóbizottság tagjainak a bírálat alatt kifli és sajt, valamint víz áll íz semlegesítés céljából rendelkezésre. A Bírálóbizottság számára a bírálat alatt szünetek kerülnek beiktatásra, amikor egyéb ételek és italok is felszolgálhatók, ennek idejét a Levezető Elnök szabja meg. 

A minták a Levezető  Elnök által meghatározott sorrendben kerülnek bírálatra.

Minden esetben egységes sorozatonként a közömbösebb ízű, illatú termékekkel kell kezdeni, majd az áthatóbb ízű, illatú, és végül az érlelt termékek következnek a bírálatban.

Az egyes, jelentősen eltérő sorozatok kóstolása elején a bizottságok egy próbabírálatot tartanak, mely alatt megbeszélhetik a tagok által adott pontszámokat, annak érdekében, hogy viszonylag kiegyensúlyozott bírálati pontszámok alakulhassanak ki. 

Minden egyes minta bemutatása előtt a Bírálóbizottság tagjai megkapják a bíráló és összesítő lapot, amelyek tartalmazzák a kóstolandó minta technikai adatait. 

A Bírálóbizottság tagjai teljes csendben dolgoznak, anélkül, hogy bármi jelét adnák a mintával kapcsolatban kialakult benyomásaiknak,

 
 

III. BÍRÁLATI LAP 

A minták értékelése 20 pontos bírálati lapon történik az alábbiak szerint:

Az egyes jellemzőkre csak egészpont adható és a pontozást írásban indokolni kell! Indoklás nélkül a bírálat nem fogadható el.

 

IV. A DÍJAK ODAÍTÉLÉSE 

A HunDeszt (Nemzeti) Pálinka- (és Nemzetközi Párlat-) verseny kitüntető oklevéllel elismert pálinkák és párlatok kategóriájában az alábbi érmek kerülnek odaítélésre:

Az egyes kategóriákban –  amelyekben legalább három nevező legalább tíz mintája versenyzett, a bírálók visszakóstolását követően a legjobbat CHAMPION címmel jutalmazzák.

Amennyiben az egyéb gyümölcscsaládonként maradt még annyi tétel, melyekben összesen legalább három nevező, legalább tíz mintája versenyzett, akkor az aranyérmet nyertek közül a legjobbnak az összes bíráló a visszakóstolást követően, szavazással CHAMPION díjat ítélhet oda.  

Az a kereskedelmi főzde, amely legalább öt különböző kategóriájú mintával nevezett, de csak az 50 hlf mennyiséggel, vagy azt meghaladó tételek kerülnek beszámításra, - melyről írásban is nyilatkozott, három kategória legjobb mintája - melyből legalább egy aranyérmes – a beküldött mintáinak pontozási eredményeinek átlaga alapján elnyerheti a legeredményesebb KERESKEDELMI főzde díjat. 

Az az egyéni főzető, aki legalább két különböző kategóriájú mintával nevezett, az általa főzetett pálinkák közül, a két legjobb minta - melyből  legalább egy aranyérmes - pontozási eredményének átlaga alapján elnyerheti a LEGEREDMÉNYESEBB EGYÉNI FŐZETŐ DÍJAT. 

A média meghívott képviselői az aranyérmet kapott pálinkák közül saját bírálatuk alapján MÉDIA KÜLÖNDÍJ-at adnak át. Média díjat csak az kaphat, aki ellenőrizhető 50 hlf mennyiséggel rendelkezik, és erről írásban is, nyilatkozott . 

A Rendező fenntartja magának a jogot, hogy a következő versenyig utólag is –  az eredeti Bírálóbizottságok legalább 3 tagját felkérve - ellenőrizze és beazonosítsa a kereskedelmi forgalomban kapható pálinka minőségét a versenyben szereplő azonos, díjazott pálinkáéval. Bejelentés alapján induló vizsgálat esetén a bejelentő köteles a vizsgálat költségeit előzetesen befizetni a Rendező részére. Amennyiben nem áll fenn azonosság az e célból maximum 6 hónapig megőrzött mintával, a Nevező költségére a Rendező fizetett hirdetést köteles közzétenni a szabályok megsértéséről, a megszerzett díj visszavonásra kerül, és Nevező nem indulhat a következő versenyen, valamint köteles megtéríteni az összes vizsgálati költséget is. 

A CHAMPION DÍJRA és MÉDIA KÜLÖNDÍJRA jelölt termékeket, valamint a LEGEREDMÉNYESEBB KERESKEDELMI FŐZDE által benevezett valamennyi terméket az Előkészítő  Bizottság, szakemberek bevonásával a bírálat és az eredményhirdetés közötti időszakban, a nevező által megadott helyen ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjed a megadott mennyiségre és a helyszínen vett minta minőségére is. Amennyiben a helyszíni mintavétel után a termék/termékek nem felel(nek) meg a versenybíróság által bírált minta minőségének, vagy nem áll rendelkezésre a megadott mennyiségű termék, a díjakat a Versenybíróság visszavonja.

A Rendező a versenyen CHAMPION címet, valamint az Arany, Ezüst, Bronz érem díjazást elért pálinkák számára az értékesítéshez engedélyezi a cím használatot, a nevezéskor megadott mennyiség mértékéig. 

A nevezők fenntartások nélkül elfogadják a Bírálóbizottságok, valamint a Csúcs-zsűri által meghozott értékeléseket. 

A versennyel kapcsolatos dokumentumokat a Rendezők két évig kötelesek megőrizni. 

A Versenyzők részére a Szervező  a Verseny eredményhirdetése után megküldi a saját bírálati eredményeiket, melyek mások számára titkosak, de a jobb minőség elérésére való törekvést szolgálják. 
 

2009. november 10. 
 

Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács

Pálinka Tagozata